برنامه تحولی “یزد نوین” راهبرد دستیابی به اولویت‌های توسعه استان

سند آمایش استان یزد به عنوان سند آشتی با سرزمین مادری، با استفاده از دانش مهندسی و تدابیر توسعه در قلمروهای سرزمینی، با سه ماموریت اصلی آینده نگاری، سیاست گذاری و فرصت سازی توسعه سرزمین در پی عدالت سرزمینی و رشد و بالندگی استان یزد است.

پس از تصویب سند آمایش استان در شورایعالی آمایش کشور، اجرای این سند به عنوان بالاترین مرجع برنامه ریزان و کنشگران برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در راهبری توسعه استان، در دستور کار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار گرفت.

پس از ابتکار استاندار یزد در راه اندازی مرکز پیشرفت و عدالت و حرکت به سمت برنامه تحولی یزد نوین، موضوعات اولویت‌دار برای توسعه و پیشرفت استان بر اساس چشم انداز، اهداف بنیادین، راهبردها و سیاست های اجرایی مندرج در سند آمایش استان، انتخاب و پروژه های عملیاتی برای رسیدن به هر کدام از این اهداف مورد نظر با استفاده از نظرات نخبگان، صاحبنظران و اندیشه ورزان بخش خصوصی و دولتی تعیین گردید.

با تغییرات در ساختار بودجه‌ریزی و پیشنهاد ایجاد صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی در قانون بودجه ۱۴۰۱ و افزایش اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اجرای سند آمایش استان و دستیابی به اهداف مدنظر مرکز پیشرفت و عدالت استان در شتاب بیشتری خواهد یافت.

طرح "یزد نوین" که به ابتکار استاندار یزد پیشنهاد شده است مسیر توسعه استان یزد را در ۱۰ حوزه مختلف شامل آب، انرژی خورشیدی، گردشگری، دانش بنیان، کشاورزی، نساجی، پوشاک، سامان خانواده، سرمایه انسانی و ورزش را با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های کم نظیر این دیار و در راستای سیاست های دولت و با مشارکت نخبگان و متخصصان مشخص کرده است.

*رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.