شیخ نعیم قاسم: با رئیس جمهور فتنه انگیز در خدمت آمریکا و اسراییل موافقت نمی کنیم

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید